Preke

25/01/2015 - Lang krisisse met kort oplossings

Prediker: Koos van der Merwe

Ons skop af met 'n nuwe reeks: "Lang krisisse met kort oplossings".

Skrifgedeeltes/Preek Nota's:

OT:

Esra 9:8-9
Nou, ’n kort oomblikkie, het daar vir ons genade gekom van die Here ons God. Hy het die klompie van ons laat vrykom en ons hier in sy heilige plek vastigheid gegee. Ons God het ons weer laat lewe, ons ’n oomblik laat asem skep na ons slawerny. Ons was slawe, maar ons God het ons nie slawe laat bly nie. Hy het die Persiese konings goedgesind gemaak teenoor ons, en hulle het ons die kans gegee: ons kon die tempel van ons God opbou, ons kon hom uit sy ruïnes laat herrys, ons het ’n toevlug gekry hier in Juda en Jerusalem.


Evangelie:

Johannes 11:39-44
Jesus sê: Neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir Hom: Here, hy ruik al, want hy is al vier dae dood
Jesus sê vir haar: Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het; en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het. En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ’n groot stem geroep: Lasarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met ’n doek. Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan.

NT:

Filippense 4:8 (Amplified Bible)
For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things [fix your minds on them].


File size11779 K
Downloads12
DateMon 01/26/2015 @ 10:22
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

18/01/2015 - Droom 2015

Prediker: Koos van der Merwe

Ons is tans besig met die reeks Droom 2015.

Skrifgedeeltes/Preek Nota's:

Evangelie:

Joh 10:10
Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.


NT:

2 Corinthians 10:15b-16a
Our hope is that, as your faith continues to grow, our sphere of activity among you will greatly expand, 16 so that we can preach the gospel in the regions beyond you.


OT:

Deut 6:4-5
“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here.
Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.


Ons dank God vir sy woord en bid hardop saam:
My hart is oop vir u woord, o Heer.
Spreek tot my.
File size10659 K
Downloads28
DateMon 01/19/2015 @ 12:39
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

11/01/2015 - Droom 2015

Prediker: Melissa van Biljon

Ons is tans besig met die reeks "Droom 2015" en Melissa gesels met ons oor Saamwees en Kerkwees.

Skrifgedeeltes/Preek Nota's:

Evangelie:

Matt 11:19-20, 25-30
Die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê: ‘Kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars.’ Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.” Toe het Jesus die dorpe waarin Hy die meeste van sy wonderdade gedoen het, begin verwyt omdat hulle hulle nie bekeer het nie... Daardie tyd het Jesus gesê: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het.
Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling.
“My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak.
“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.
Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.
My juk is sag en my las is lig.”


NT:

1 Kor 10:31
Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.


OT:

Prediker 3:11-14
God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie.
Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet.
Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God.
Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is: jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir Hom ontsag sal hê.


Ons dank God vir sy woord en bid hardop saam:
My hart is oop vir u woord, o Heer.
Spreek tot my.
File size5771 K
Downloads6
DateWed 01/14/2015 @ 02:17
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

04/01/2015 - Droom 2015

Prediker: Riaan Bezuidenhout

Dit is ons eerste diens van 2015 en Riaan gesels met ons oor die tema "Droom 2015".

Skrifgedeeltes/Preek Nota's:

NT
‭EFESIËRS‬ ‭4‬:‭1‬ NLV
"Ek doen ‘n beroep op julle: Leef ’n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is."


OT
"Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle;  ek het julle voorgehou die lewe en die dood, die seën en die vloek . Kies dan die lewe, dat jy kan lewe… deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang (Deut 30:19)


Evangelie
LUKAS‬ ‭10‬:‭25-37‬ AFR53
"EN daar het ’n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself. Toe sê Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus: En wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê: ’n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jérigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het ’n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby. En net so het ook ’n Leviet by dié plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan. Maar ’n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na ’n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so.


Ons dank God vir sy woord en bid hardop saam:
My hart is oop vir u woord, o Heer.
Spreek tot my.
File size13091 K
Downloads18
DateTue 01/06/2015 @ 08:16
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

31/12/2014 - Oujaarsdiens 2014: Droom 2015

Prediker: Koos van der Merwe

Ons sluit 2014 af met 'n Oujaarsdiens en Koos gesels met ons oor die tema "Droom 2015".

Skrifgedeeltes/Preek Nota's:

Oorgawe 1 - Tyd.
Oorgawe 2 - Geleenthede.
Oorgawe 3 - Bedreigings.
Oorgawe 4 - Wonde.
Oorgawe 5 - Besittings.
File size13829 K
Downloads28
DateTue 01/06/2015 @ 08:09
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD
< BACK  1 of 43  NEXT >